Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Статут  next  20.03.2015р. Статут в редакції від 18.03.2015р.      Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29 січня 2008 року, номер запису 1 224 145 0000 041155; 24 лютого 2009 року, номер запису 1 224 105 0001 041155; 06.08.2009 року, 29 вересня 2009 року номер запису 1 224 105 0005 04155; 25.03.2010 року, номер запису 1 224 105 0007 041155; 22 липня 2010 р., номер запису                                  1 224 105 0009 011155; 21.10.2010 року, номер запису 1 224 105 0010 041155, 21 липня 2011 року,                   номер запису 1 224 105 0012 041155 та 14 червня 2012 року, номер запису 1 224 105 0015 041155.                   

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»                                (у подальшому - «Біржа») створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24                         від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» в повному обсязі прав та обов’язків.

         Статут Біржі  (далі за текстом - «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Біржі, предмет та мету її діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Біржі та інші положення стосовно діяльності Біржі, і є єдиним установчим документом, яким Біржа керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Біржі.

Повне найменування Біржі:

§         українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

§         російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

§         англійською мовою:

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

Скорочене найменування Біржі:

§         українською мовою: ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

§         російською мовою: ПАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

§         англійською мовою: «SE «PERSPEKTIVA» РJSC.

1.3. Місцезнаходження Біржі:

01004, Київська область, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9 А.

1.4. Термін діяльності Біржі не обмежується.

1.5. Біржа набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Біржа має відокремлене майно, веде самостійний баланс, відкриває рахунки в банках, має печатку з власним найменуванням, може створювати дочірні підприємства, філії, представництва тощо.

Біржа створена та діє як фондова біржа, яка здійснює діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів та володіє електронною торговельною системою (далі – «ЕТС»), що надає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів.

Біржа має право здійснювати діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів за умови отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Біржа не може здійснювати інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

2.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Акціонер Біржі – будь-яка юридична або фізична особа, яка володіє акціями Біржі.

2.2. Правила Біржі це нормативний документ Біржі, який регламентує взаємовідносини між Членами Біржі, встановлює форми, норми та правила їх взаємодії з метою створення максимально

зручних умов для укладання договорів, отримання інформації та прийняття рішень. Правила Біржі затверджуються Біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальним принципом Правил Біржі є недопущення, виявлення та виключення маніпулювання на Біржі.

2.3. Член фондової Біржі юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, отримала цей статус в порядку, встановленому Біржею, і внесена до Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів (далі – «Член Біржі»).

2.4. Учасник Біржових торгів Член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, що уклали договір з центром сертифікації ключів, отримали право надавати заявки та укладати договори в ЕТС Біржі і внесені у Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ

          3.1. Біржа набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.2. За типом Біржа є публічним акціонерним товариством.

3.3. Біржа має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Біржа може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.4. Біржа має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи.

3.5. Біржа самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

         3.6. Майно Біржі формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Біржі є:

§   внески засновників та акціонерів Біржі;

§   прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

§   доходи від цінних паперів;

§   капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

§   надходження від роздержавлення та приватизації власності;

§   благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

§   інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Біржі складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Біржі.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Біржі, несе Біржа, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

3.7. Біржа є власником:

§   майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного (складеного) (далі по тексту – «Статутного») капіталу;

§   майна, набутого Біржею у результаті господарської діяльності;

§   одержаних доходів;

§   іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Біржа самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

3.9. Біржа самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Біржа має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Біржа має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення та/або у проспекті емісії.

3.11. Біржа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Біржі, а Біржа не відповідає за зобов’язаннями держави.

3.12. Майно Біржі може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

3.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Біржі у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.14. Біржа має цивільні права, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеними:

§  випускати, продавати, купувати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні,  а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в товариствах, з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України;

§  укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

§  одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

§  самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

§  набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;

§  самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

§  з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

§  самостійно встановлювати організаційну структуру Біржі та штатний розклад;

§  самостійно встановлювати ціни та тарифи на власні роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

§  самостійно розпоряджатися належним їй майном;

§  створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

§  здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

Біржа набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

3.15. Біржа зобов'язана:

§  дотримуватись вимог чинного законодавства України;

§  розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності Біржі.

3.16. Створені Біржею дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Біржі.

3.17. У разі виникнення обставин, не урегульованих цим Статутом, Біржа здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

 

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

4.1. Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, крім цінних паперів, та розв’язання спорів між членами Біржі.

Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її  акціонерами.

4.2. Предметом діяльності Біржі є:

4.2.1. організація постійно діючого ринку для проведення торгів цінними паперами та їх похідними, а також іншими фінансовими інструментами, організація торгівлі якими може здійснюватися Біржею відповідно до чинного законодавства України, а саме:

§  організація, технологічне та технічне забезпечення торгів на Біржі;

§  сприяння здійсненню операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами без затримок у часі, отриманню Членами Біржі та їх клієнтами інформації відносно попиту та пропозиції, що склалися на організаційно оформленому ринку цінних паперів;

§  облік Членів Біржі та Учасників біржових торгів;

§   зосередження попиту та пропозиції на цінні папери та похідні, а також інші фінансові інструменти, сприяння формуванню їх біржового курсу;

§  облік укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших фінансових інструментів та контроль за їх виконанням;

§  обмін інформацією з Центральним депозитарієм та особами, що впроваджують клірингову діяльність, банками, Учасниками біржових торгів та емітентами для здійснення ними операцій щодо укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі;

§  зберігання інформації відносно виставлених заявок та укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

 

 

§  організація та забезпечення здійснення розрахунків та клірингового обслуговування угод та контрактів (договорів), укладених на Біржі згідно з вимогами нормативно-правових актів України (тільки щодо похідних);

§  підтримка, прямо або опосередковано, розвитку депозитарної та клірингової систем, пов'язаних з фондовою торгівлею на організованих ринках;

§  розробка та встановлення стандартів та вимог стосовно операцій з цінними паперами, порядку допуску Членів Біржі та Учасників біржових торгів до ЕТС та участі в торгах на Біржі, порядку укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

§  контроль за дотриманням Членами Біржі законодавства України щодо ринку цінних паперів та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

§  об'єднання зусиль та можливостей фахівців ринку цінних паперів;

§  взаємодія з учасниками фондового ринку, що не є Членами Біржі, їх об'єднаннями та асоціаціями;

§  надання Членам Біржі інформаційної, методичної, технічної та юридичної допомоги у сфері організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

§  розв’язання спорів між Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у торгах на Біржі згідно з чинним законодавством України, розробка та впровадження механізму вирішення суперечливих питань між Членами Біржі (Учасниками біржових торгів), Біржею та Членами Біржі (Учасниками біржових торгів), Членами Біржі (Учасниками біржових торгів) та їх клієнтами;

§  розробка та впровадження методів захисту Членів Біржі та їх клієнтів від зловживань та правопорушень при укладанні та виконанні договорів купівлі-продажу цінних паперів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

4.2.2. створення, експлуатування і розвиток комп’ютерної мережі передачі даних і управління ними;

4.2.3. придбання, експлуатація, обслуговування і реалізація програмного, апаратного і телекомунікаційного забезпечення, зокрема, надання послуги зі встановлення, підключення, адміністрування та обслуговування програмно-апаратних систем та продуктів, в тому числі систем електронного документообігу (терміналів торговельної системи), клірингових, розрахункових та платіжних систем;

4.2.4. надання послуг, пов'язаних з діяльністю на фондовому ринку: консультаційні, експертні дослідження кон'юнктури ринку, інформаційно-довідникового характеру, по збору та обробці даних;

4.2.5. організація, проведення та підтримання, прямо або опосередковано, програми підвищення професійного рівня та підготовки фахівців для роботи на біржовому ринку, а також конференцій, семінарів, форумів, виставок;

4.2.6.  здійснення іншої не забороненої чинним законодавством діяльності.

4.3. Основними завданнями Біржі є:

4.3.1. забезпечення умов для здійснення купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів через ЕТС;

4.3.2. інформування Членів Біржі та їх клієнтів відносно кон'юнктури, яка склалась на організаційно оформленому ринку цінних паперів;

4.3.3. захист Членів Біржі та їх клієнтів від можливих зловживань та порушень чинного законодавства України;

4.3.4. сприяння створенню регульованого, відкритого, загальнодоступного ринку цінних паперів в Україні шляхом розробки, впровадження та забезпечення виконання Членами Біржі єдиних обов'язкових Правил Біржі та інших нормативних документів Біржі.

4.4. Діяльність Біржі розповсюджується як на території України, так і за її межами.

4.5. Біржа зобов'язана одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

4.6. Біржа може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Біржі, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить  чинному законодавству України.

4.7. Біржа має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Біржа користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ЗАСНОВНИКИ БІРЖІ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ БІРЖІ

 

5.1. Засновниками Біржі на момент створення шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» були:

5.1.1. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579;

5.1.2.ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580;

5.1.3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА", що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №11191200000000296, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 113255 від 20.10.04 р.;

5.1.4.АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 10741050002000836, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 376643 від 16.10.2007 р.;

5.1.5.Громадянин України Антонов Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія АК № 044920, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 12а, кв. 14;

5.1.6. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК", що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ №124761 від 12.11.2004 р.;

5.1.7. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362221 «Брокерська діяльність», АВ№362222 «Дилерська діяльність» від 07.08.2007 р.;

5.1.8. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987859, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003010475, ліцензії ДКЦПФР АВ № 362013 «Брокерська діяльність», АВ №362014 «Дилерська діяльність», АВ № 362015 «Андеррайтингова діяльність» від 27.07.07 р.;

5.1.9.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р., за № 12031070004026574, ліцензії ДКЦПФР АВ №389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.2007 р.;

5.1.10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389517 «Брокерська діяльність», АВ №389518 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;

5.1.11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357, ліцензії ДКЦПФР АВ № 389506 «Брокерська діяльність», АВ №389507 «Дилерська діяльність» від 21.11.07 р.;

5.1.12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389583 від 30.11.2007 р.;

5.1.13.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ", що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070, ліцензії ДКЦПФР АВ №362403, АВ №362404, АВ №362405 від 16.10.2007р.;

5.1.14.       ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮПРАС КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134, ліцензія ДКЦПФР «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів» АВ № 376831 від 01.11.07 р.;

5.1.15.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972, ліцензії ДКЦПФР АВ № 318429 від 19.06.07 р. «Дилерська діяльність», АВ № 318430 від 19.06.07 р. «Андерайтинг», АВ № 318428 від 19.06.07 р. «Брокерська діяльність»;

5.1.16.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР", що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за № 14801050003000147, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АВ №362083 від 27.07.07р.;

5.1.17.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул.Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р., за № 14801050001022191, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АА № 770380 від 17.09.2004 р.;

5.1.18.       ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р., за №10681020000005807, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 293307 від 14.10.2005 р.;

5.1.19.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 318015 від 01.02.2007 р. «Брокерська діяльність», АВ №318016 від 01.02.2007 р. «Дилерська діяльність»; АВ № 318017 від 01.02.2007  р. «Андерайтинг»;

5.1.20.       ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за №10741200000003231,  ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АВ№ 376924 від 12.10.2007 р.;

5.1.21.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС", що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 323109 від 30.12.2005 р.;

5.1.22.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389645 від 21.12.2007 р.;

5.1.23.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ", що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р., за №13391070008000060, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 362111, 362112, 362113 від 17.08.07 р.;

5.1.24.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ", що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 30, код ЄДРПОУ 33396156,  зареєстроване  Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів                                                              серії АБ № 362140 від 14.08.2007 р.

 

5.2. Статутний капітал Біржі становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. 

          Статутний капітал Біржі поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

 

Акції Біржі
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

 5 000 000 000 

(п'ять мільярдів)

0,01 грн.

(одна копійка)

100 %

      

       Частка одного акціонера Біржі - торговця цінними паперами не може бути більшою ніж                 5 відсотків Статутного капіталу Біржі.

        5.3. Усі акції Біржі є іменними та існують в бездокументарній формі.

        5.4. Біржа зобов'язана пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

        5.5. Біржа може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.         

        5.6. Біржа може розміщувати один чи кілька класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав), що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини його майна або вартості частини майна Біржі у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Біржею, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

       5.7. У разі розміщення Біржею привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання виплат вартості частини при ліквідації Біржі для кожного класу привілейованих акції, розміщених Біржею.

        5.8. Біржа має право здійснити консолідацію всіх розміщених нею акцій, внаслідок чого дві або більше акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

       Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

        5.9. Біржа має право здійснити дроблення всіх розміщених нею акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

        5.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Біржі.

        5.11. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Біржі вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

        5.12. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Біржі встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

        5.13. Біржа не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

  5.14. Прості акції Біржі не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

5.15. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Біржі не може перевищувати 25 відсотків.

5.16. Біржа має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

         5.17. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

§                     підвищення номінальної вартості акцій;

§                     розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.         

       5.18. При збільшенні розміру Статутного капіталу Біржі акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом публічного або приватного розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством України для відповідного виду розміщення.

        5.19. Збільшення Статутного капіталу Біржі із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Біржа не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість. Біржа здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку вона викупила, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість.

     

 

 5.20. Збільшення Статутного капіталу Біржі без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

        5.21. Біржа не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір її Статутного капіталу.

        5.22. Збільшення Статутного капіталу Біржі у разі наявності викуплених Біржею акцій не допускається.

        5.23. Збільшення Статутного капіталу Біржі для покриття збитків не допускається.

        5.24. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Біржею, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

        5.25. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій,  акціонери мають право придбавати розміщувані Біржею прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Біржі.

          Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Біржа письмово (рекомендованим листом) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

        5.26. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Біржі в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

         Заява та перераховані кошти приймаються Біржею не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками. Біржа видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

       5.27. У разі відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами приватного розміщення, акціонер надає Біржі письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

        5.28. Публічне розміщення акцій здійснюється Біржею самостійно або через андеррайтера, що уклав з Біржею договір про андеррайтинг. Публічне розміщення акцій відбувається не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії, в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Біржа повинна закінчити Публічне розміщення акцій у строк, передбачений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку укладання договорів з першими власниками.

        5.29. Збільшення розміру Статутного капіталу Біржі за рахунок підвищення номінальної вартості акцій здійснюється, в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

        5.30. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Біржі шляхом:

§         зменшення номінальної вартості акцій;

§         анулювання раніше викуплених Біржею акцій та зменшення їх загальної кількості.

       5.31. Зменшення Статутного капіталу Біржі здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з врахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

        5.32. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Біржі Дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Біржі не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

       5.33. Кредитор, вимоги якого до Біржі  не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Біржі з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Біржі: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Біржею та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Біржі з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Біржі вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

        5.34. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Біржі виявиться меншою від Статутного капіталу Біржа зобов'язана оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Біржі стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Біржа підлягає ліквідації.

         5.35. Зменшення Біржею Статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

         5.36. Біржа не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

       5.37. Біржа розміщує акції у розмірі її Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та реалізує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Біржі здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

       5.38. Біржа має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

        5.38.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

        5.38.2. строк викупу;

        5.38.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

        5.38.4. дії Біржі щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

        5.39. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Біржі є безвідкличною.

        5.40. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

        5.41. Біржа зобов'язана придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

        5.42. Правочини щодо переходу права власності на акції до Біржі, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

        5.43.  У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Біржа надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У разі, якщо  кількість акціонерів - власників простих іменних акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Біржі акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

        5.44. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

       5.45. Викуплені Біржею акції не враховуються при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів. Біржа повинна протягом року з моменту викупу продати викуплені Біржею акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Біржею власних акцій.

       5.46. Ціна продажу викуплених Біржею акцій не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Біржею акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту, є нікчемними.

        Біржа здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Біржовою радою, крім випадків:

§         розміщення акцій під час заснування Біржі;

§         розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Біржі.

        Біржа не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

       5.47. Біржа має право за рішенням Біржової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

      5.48. Загальні збори Біржі не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

       5.48.1. На дату викупу акцій Біржа має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до законодавства;

       5.48.2. Біржа є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

       5.48.3. Власний капітал Біржі є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

      

5.49. Біржа не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Біржею без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Біржі, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

       5.50. Акції Біржі можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення або приватного розміщення та купівлі-продажу на фондових біржах.

       5.51.Оплата вартості акцій Біржі здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України. Розмір Статутного капіталу Біржі має становити не менш як 15 (п'ятнадцять) мільйонів гривень. Розмір власного капіталу Біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 (двадцять п’ять) мільйонів гривень, якщо вимогами чинного законодавства України не буде встановлено інше.

       Статутний капітал Біржі може бути сформований середньостроковими або довгостроковими державними цінними паперами більше ніж на 30 (тридцять) відсотків. У складі активів Біржі не може бути недержавних цінних паперів, крім акцій депозитарію.

      5.52. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах), у тому числі майнових прав, внесених як оплата вартості акцій Біржі, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

      5.53. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій Біржі, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ БІРЖІ

6.1. Особи, які набули право власності на акції Біржі, набувають статусу акціонерів Біржі.

Акціонерами Біржі можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Біржі при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Біржі, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Біржі та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Біржі, крім випадків, передбачених законом;

2) одержувати інформацію про діяльність Біржі. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Біржі та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із Біржі шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Біржі, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Біржі;

4) придбавати розміщувані Біржею прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі реалізації переважного права;

5) вимагати обов'язкового викупу Біржею всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Біржі

6) одержувати, у разі ліквідації Біржі, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Біржі;

7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

6.3. Акціонери Біржі зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Біржі;

2) виконувати свої зобов'язання перед Біржею, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6.3. У разі зміни акціонера Біржі та набуття ним істотної участі у Біржі або її збільшення, такому акціонеру необхідно отримати попереднє погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства.

 

7. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

       7.1. Біржа самостійно визначає перспективи розвитку, планує i здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

7.2.    Матеріально-технічне забезпечення Біржі здійснюється через систему прямих договорів або через iншi організації.

7.3.    Біржа надає послуги за цінами i тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

7.4.    Біржа здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України.

7.5.    Біржа має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

7.6.    Біржа має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним і фізичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

7.7.    Біржа має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам i громадянам.

7.8.    Біржа має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Біржі.

7.9.    Біржа має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати i здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

7.10.Біржа має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

 

Трудовий колектив Біржі:

7.11.    Трудовий колектив Біржі становлять усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в діяльності Біржі на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Біржею.

7.12.    Біржа самостійно встановлює форми та систему оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

7.13.    Трудові відносини працівників Біржі регулюються чинним законодавством України про працю.

7.14.    Органом самоврядування трудового колективу Біржі є загальні збори членів трудового колективу.

7.15.    Загальні збори членів трудового колективу Біржі:

§         розглядають і вирішують згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;

§         визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Біржі соціальних пільг;

§         вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БІРЖІ

8.1. Прибуток Біржі утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Біржі визначається рішенням загальних зборів акціонерів Біржі відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Біржі та спрямовується виключно на розвиток статутної діяльності Біржі. Напрями використання прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Біржі.

8.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Біржі:

§   створюється та поповнюється резервний капітал;

§   накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Біржі, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів Біржі.

8.6. Біржа формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Біржі, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Біржі або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Біржі за рік.

           Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року.

8.7. При недостатності кількості коштів резервного капіталу для покриття збитків, рішення про джерело їх покриття приймається загальними зборами акціонерів Біржі.

8.8. Дивіденди акціонерам Біржі не виплачуються, весь прибуток Біржі спрямовується на розвиток статутної діяльності Біржі.

         8.9. Біржа покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

9. ЧЛЕНИ БІРЖІ

9.1. Відносини між Біржею та Членами Біржі, в межах діяльності з організації торгівлі цінними паперами, регулюються чинним законодавством України, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Правилами Біржі, договорами, укладеними між Біржею та Членами Біржі.

9.2. Члени Біржі мають право на укладення угод на Біржі, згідно встановлених Правил, вносити пропозиції органам управління Біржі для їх обговорення, здійснювати інші дії передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Біржі.

9.3. Члени Біржі зобов’язані:

§  дотримуватись положень, Правил та стандартів Біржі щодо проведень операцій з цінними паперами у її електронній мережі та в інших засобах, які використовуються для забезпечення статутної діяльності Біржі,

§  добровільно виконувати рішення органів Біржі щодо застосування до Членів Біржі заходів дисциплінарного впливу з боку Біржі за порушення Членами Біржі вимог Правил Біржі, рішень органів Біржі, а також подання недостовірної інформації, зокрема щодо позбавлення права на участь в Торгах Члена Біржі, яким вчинене порушення, анулювання Кваліфікаційного свідоцтва Уповноваженої особи Члена Біржі, якою скоєне порушення, та інших заходів, передбачених Правилами Біржі;

§   обов’язково виконувати договори з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів у заявленому обсязі, за заявленою ціною та в зазначений цим договором час;

§   виконувати вимоги Біржі щодо зберігання документації, необхідної для підтвердження виконаних договорів між Членами Біржі та між Членами Біржі та їх клієнтами протягом 5 років;

§   вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі і помилок, якщо того вимагають органи Біржі;

§   не порушувати правил економічної конкуренції;

§  сприяти укріпленню захисту інвесторів.

9.4. Умови і порядок прийняття, виходу та виключення з Членів Біржі встановлюється Правилами Біржі, Положенням про порядок доступу до ЕТС Біржі.

9.5. Всі Члени Біржі повинні мати ліцензією на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами.

 

10.     ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖІ

10.1.    Органами управління Біржі є:

·         Загальні збори акціонерів;

·         Дирекція.

10.2.    Контроль за діяльністю Біржі  здійснюють:

·         Біржова рада;

·         Ревізійна комісія (Ревізор) Біржі.

10.3.    Посадовими особами Біржі є Голова та члени Біржової ради, Директор та члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

 

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Біржі є Загальні збори акціонерів.

11.2.    Біржа зобов’язана щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня  наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання передбачені п.п. 11.4.11., 11.4.12., 11.4.21 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів обов’язково вносяться питання, передбачені п.п. 11.4.16., 11.4.17 Статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.3.  Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Біржі.

11.4.  До виключної компетенції загальних зборів належить:

11.4.1. визначення основних напрямів діяльності Біржі;

11.4.2. внесення змін до Статуту Біржі;

11.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

11.4.4.  прийняття рішення про зміну типу Біржі;

11.4.5.  прийняття рішення про розміщення акцій;

11.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Біржі;

11.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Біржі;

11.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.4.9. затвердження положень про загальні збори, Біржову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

11.4.10. затвердження інших внутрішніх документів Біржі;

11.4.11. затвердження річного звіту Біржі та затвердження річних результатів діяльності Біржі, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;

11.4.12. розподіл прибутку і збитків Біржі;

11.4.13. прийняття рішення про викуп Біржею  розміщених нею акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;

11.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

      11.4.16. обрання членів Біржової ради, умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Біржової ради;

11.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової  ради за винятком випадків, встановлених законом; 

11.4.18. обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11.4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

11.4.20. прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

11.4.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту Дирекції Біржі, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

11.4.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Біржі;

11.4.23. обрання комісії з припинення Біржі;

11.4.24. прийняття рішення про вчинення Біржею значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності.

11.5.  Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Біржі.

11.6. У Загальних зборах Біржі можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Біржі та посадові особи Біржі незалежно від володіння ними акціями Біржі, представник  трудового колективу, який  обраний ним та представляє  його права та інтереси.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

11.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Біржі, після його складення заборонено.

11.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Біржі та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

11.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 11.12 цього Статуту ) рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами  поштового зв’язку або вручається акціонеру особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

11.10. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі у разі скликання загальних зборів акціонерами. 

11.11. Біржа не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Біржа додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Біржа пройшла процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 11.12. цього Статуту.

11.12. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Біржі;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

11.13. Загальні збори акціонерів Біржі проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Біржі, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Біржі володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Біржа надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів, крім  місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Біржі, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Біржа повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Біржею акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

11.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Біржа не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.16. Порядок денний загальних зборів Біржі попередньо затверджується Біржовою радою Біржі, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.11.14 Статуту.

11.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

11.18. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Біржі.

11.19. Біржова рада Біржі, а в разі скликання позачергових загальних зборів Біржі на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

11.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Біржової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 11.17., 11.18 Статуту.

11.21. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

11.22.  Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Біржі пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

11.22.1. недотримання акціонерами строку, встановленого  п. 11.17 Статуту;

11.22.2. неповноти даних, передбачених п.11.18 Статуту.

11.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів  надсилається Біржовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

11.24. Біржа не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п.п.11.9, 11.10 Статуту, про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Біржа пройшла процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів

11.25. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа органу, що здійснює управління  державним майном або майном, що перебуває у власності територіальної громади.

Посадові особи органів Біржі та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Біржі на загальних зборах.

11.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Біржі.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства посвідчується у передбаченому законодавством порядку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11.27. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

11.28. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

11.29. Порядок проведення загальних зборів Біржі встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Біржі та рішенням загальних зборів.

      Загальні збори Біржі не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. 

11.30. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Біржовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

11.31. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Біржі.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

11.32. Передання повноважень реєстраційної комісії здійснюється згідно чинного законодавства України.

11.33. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

11.34. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

11.35. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Біржі, або взяти участь у загальних зборах особисто.

11.36. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

11.37. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

11.38.  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Біржа повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.39. Посадові особи Біржі зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.40. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

       Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

       Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Біржі, крім проведення кумулятивного голосування.

11.41.  Право голосу на загальних зборах  мають акціонери - власники простих іменних акцій Біржі, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

11.42. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п. п. 11.4.2. - 11.4.7., 11.4.20. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.43. Обрання членів органу Біржі здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Біржі.

При обранні членів органу Біржі кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Біржі вважаються обраними, а орган Біржі вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Біржі шляхом кумулятивного голосування.

11.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.45. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

       Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

       Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

      Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

      11.46. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.47. Голосування на загальних зборах Біржі з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

11.47.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Біржі;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

11.47.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Біржі;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Біржі із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Біржі проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Біржової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Біржі бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.48. Якщо Біржею здійснене публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

11.49. Якщо кількість акціонерів - власників простих іменних акцій Біржі становить понад 100 осіб голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

11.50. При голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, що стосуються обов’язкового викупу Біржею належних акціонеру акцій, у випадках передбачених законом, використання бюлетенів є обов’язковим.

11.51. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Біржовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

11.52. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Біржею зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

      11.53. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Передання повноважень лічильної комісії здійснюється згідно чинного законодавства України.

11.54. Якщо кількість акціонерів Біржі - власників простих іменних акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Біржі.

11.55. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Біржі, які брали участь у підрахунку голосів.

В протоколі про підсумки голосування зазначаються данні відповідно до вимог законодавства. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 11.74 Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Біржі.

11.56. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються на Біржі  протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.57. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам закону.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Директора Біржі.

11.58.  Позачергові Загальні збори Біржі скликаються Біржовою радою:

11.58.1. з власної ініціативи;

11.58.2. на вимогу Дирекції Біржі - в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.58.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

11.58.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;

11.58.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

11.59. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.60. Біржова  рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Біржі або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.61. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі може бути прийнято тільки у разі:

11.61.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі;

11.62.2. неповноти даних, передбачених п.11.59 Статуту.

11.63. Рішення Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Біржі або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.64. Біржова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.65. Позачергові Загальні збори Біржі мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Біржею вимоги про їх скликання

11.66. Якщо цього вимагають інтереси Біржі, Біржова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно  не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

11.67. Біржова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 11.66 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Біржової ради.

11.68. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 11.60 Статуту, Біржова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Біржі, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Біржової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.69. Особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Біржі, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Біржі, за запитом Біржової ради Біржі.

11.70. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Біржі особою, яка веде облік прав власності на акції Біржі.

11.71. З питань, передбачених п.п. 11.4.1 - 11.4.24 Статуту, якщо кількість акціонерів Біржі не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

11.72. У разі якщо всі акції Біржі належать одній особі - повноваження Загальних зборів, передбачені п.п. 11.4.1 -11.4.24 Статуту, а також внутрішніми документами Біржі, здійснюються акціонером одноосібно.  Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, передбачений  статтями 33 - 48 Закону України «Про акціонерні товариства», до Біржі з одним акціонером не застосовуються.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Біржі або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Біржі.

11.73. Біржа забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов’язаних з діяльністю Біржі, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.74. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Дирекція Біржі зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою Біржі копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Біржа може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції Біржі не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Біржі, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Біржі за її місцезнаходженням у робочий час. Дирекція Біржі має право обмежувати строк ознайомлення з документами Біржі, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Біржею повідомлення про намір ознайомитися з документами Біржі.

 

12. БІРЖОВА РАДА

12.1. Біржова рада  є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.

12.2. Член Біржової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Біржової ради - юридичної особи - акціонера.

12.3. Члени Біржової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Біржі.

12.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Біржової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Біржової ради. Такий договір або контракт від імені Біржі підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним або безоплатним.

12.5. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Біржову раду, а також переданих на вирішення Біржової ради Загальними зборами.

12.6. До виключної компетенції Біржової ради належить:

12.6.1. затвердження в межах своєї компетенції правил, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Біржі;

12.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

12.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

12.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;

12.6.5. прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;

12.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;

12.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

12.6.8. обрання та припинення повноважень Директора та членів Дирекції Біржі;

12.6.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Дирекції Біржі, встановлення розміру їх винагороди;

12.6.10. прийняття рішення про відсторонення Директора або членів Дирекції Біржі від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Біржі;

12.6.11. здійснення контролю за діяльністю Дирекції Біржі;

12.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Біржі;

12.6.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

12.6.14. обрання аудитора Біржі та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.11.6. Статуту;

12.6.16. вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

12.6.17. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;

12.6.18.  прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності;

12.6.19. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржею в ході його господарської діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

12.6.20. визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

12.6.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.6.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.6.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

12.6.24. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі;

12.6.25. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Біржі, затвердження їх статутів та положень;

12.6.26. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;

12.6.27. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Біржі, які готуються Дирекцією Біржі для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Біржі;

12.6.28. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами  Біржової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Дирекцією Біржі та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Біржовій раді.

      12.7. Питання, що належать до виключної компетенції Біржової ради Біржі, не можуть вирішуватися іншими органами Біржі, крім Загальних зборів акціонерів Біржі.

12.8. Посадові особи органів Біржі забезпечують членам Біржової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Біржі.

12.9. Члени Біржової ради Біржі  обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Біржової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Біржовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Біржовій раді визначається самим акціонером.

12.10. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Біржі. Повноваження представника акціонера - члена Біржової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Біржової ради та отримання Біржею письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Біржової ради - юридична особа несе відповідальність перед Біржею за дії свого представника у Біржовій раді.

12.11. Обрання членів Біржовій ради Біржі здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Біржової ради неодноразово.

12.13. Член Біржової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором)  Біржі.

12.14. Біржова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Біржової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.

Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій від 100 до 1000 осіб – до складу Біржової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб. Якщо кількість акціонерів Біржі – власників простих іменних акцій  понад 1000 – до складу Біржової ради повинно входити  не менше ніж дев'ять осіб.

12.15. Якщо кількість членів Біржової ради становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Біржової ради.

12.16. Член Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Біржею та відповідно до Статуту Біржі, а представник акціонера - члена Біржової ради Біржі здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Біржовій раді.

Від імені Біржі договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Біржової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Біржової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Біржової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

12.17. Голова Біржової ради Біржі обирається Загальними зборами.

12.18. Голова Біржової ради організовує її роботу, скликає засідання Біржової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо Загальними зборами не обрано іншого головуючого на Загальних зборах, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Біржову раду.

12.19. У разі неможливості виконання Головою Біржової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Біржової ради за її рішенням.

12.20. Засідання Біржової ради скликаються за ініціативою Голови Біржової ради або на вимогу члена Біржової ради.

Засідання Біржової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Дирекції, інших осіб, визначених Статутом Біржі, які беруть участь у засіданні Біржової ради.

12.21. На вимогу Біржової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Біржову раду.

12.22. Засідання Біржової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

12.23. У засіданні Біржової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.24.  Засідання Біржової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.     

12.25. Рішення Біржової ради приймається простою більшістю голосів членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.26. На засіданні Біржової ради кожний член Біржової ради має один голос.

12.27. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Біржової ради має вирішальне значення.

12.28. Протокол засідання Біржової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Біржової ради повинен відповідати вимогам, встановленим законом.

12.29. Засідання Біржової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 

12.30. Біржова рада за пропозицією Голови Біржової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Біржі з акціонерами та/або інвесторами.

12.31. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Біржової ради.

12.32. Загальні збори Біржі можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів. 

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Біржової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством.

З припиненням повноважень члена Біржової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

12.33. У разі припинення повноважень будь-кого з членів Біржової ради, Загальні збори приймають рішення про дострокове припинення повноважень й всіх інших членів Біржової ради та про обрання нових членів Біржової ради.

 

13. ДИРЕКЦІЯ БІРЖІ

13.1. Виконавчим органом Біржі, який здійснює управління поточною діяльністю Біржі,                           є колегіальний орган - Дирекція Біржі, що очолюється Директором. Дирекція обирається строком на три роки та складається з трьох членів. Персональний  склад Дирекції затверджується на засіданні Біржової ради Товариства.

Роботою Дирекції керує Директор, який обирається Біржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засідання Дирекції, забезпечує ведення протоколів засідань. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекції, членам Біржової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.2. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Біржової  ради.

13.3.  Дирекція підзвітна Загальним зборам та Біржовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція Біржі діє від імені Біржі у межах, встановлених законом та Статутом.

13.4. Членом Дирекції Біржі може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Біржової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Біржі.

13.5. Права та обов'язки членів Дирекції Біржі визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекції. Від імені Біржі трудові договори (контракти) підписує Голова Біржової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Біржовою радою.

13.6. Дирекція на вимогу органів та посадових осіб Біржі зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Біржі в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Біржі.

13.7.  До компетенції Дирекції відноситься:

13.7.1.    розпорядження майном Біржі, а також грошовими коштами, що у сумі не перевищує розмір Статутного капіталу Біржі;

13.7.2.    організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі;

13.7.3.    прийняття рішень про отримання кредитів;

13.7.4.    забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Біржі. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання повідомлення вимоги акціонерів;

Дирекція може виконувати й інші функції, передані загальними зборами акціонерів Біржі до її компетенції, крім повноважень, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Біржі або Біржової ради.

13.8. До компетенції Директора відноситься:

13.8.1.    керівництво роботою Біржі;

13.8.2.     затвердження поточних планів діяльності Біржі i заходів для вирішення поставлених завдань;

13.8.3.     подання Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді Біржі пропозицій з питань поліпшення діяльності Біржі;

13.8.4.    подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;

13.8.5.    затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Біржі з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Біржі, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Біржі затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Біржової ради Біржі;

13.8.6.    затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Біржі, штатного розкладу;

13.8.7.     прийом на роботу та звільнення працівників Біржі, застосування до працівників Біржі заохочень  та дисциплінарних стягнень;

13.8.8.     внесення пропозицій Біржовій раді Біржі про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

13.8.9.    організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Біржі,  у випадках, передбачених законом та Статутом;

13.8.10.  забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Біржової ради Біржі та Дирекції;

13.8.11.  організація ведення кадрового діловодства Біржа;

13.8.12.  призначення керівників філій та представництв Біржі;

13.8.13.  відкриття рахунків в банківських установах;

13.8.14.  вирішення інших питань діяльності Біржі, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів, Біржової ради Біржі та Дирекції;

13.9.  Директор Біржі (або особа, яка виконує обов’язки Директора Біржі) вправі без довіреності:

13.9.1. діяти від імені Біржі, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

13.9.2. вчиняти правочини від імені Біржі, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

13.9.3. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Біржі;

13.9.4. укладати  колективні договори (трудові угоди) від імені Біржі з трудовим колективом Біржі;

13.9.5. розпоряджатися майном Біржі, а також грошовими коштами Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

13.9.6. підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;

13.9.7. видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Біржі;

13.9.8. затверджувати посадові інструкції працівників Біржі.

      13.10. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, періодичність проведення яких встановлюється Директором.

      13.11. Під час засідання Дирекції ведеться протокол, яким оформляються рішення Дирекції. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим засідання Дирекції.

      13.12. Повноваження Дирекції Біржі  припиняються за рішенням Біржової ради.

13.13. Дирекція виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Біржової ради,  внутрішніх документів Біржі. Дирекція несе персональну відповідальність за невиконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

13.14. Дирекція, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків, несе дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) БІРЖІ

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора) строком на 3 (три) роки.

В разі, якщо в Біржі налічується до 100 осіб акціонерів – власників простих акцій, може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Біржі більш як 100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Біржі обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Біржі.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі або на визначений період.

14.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

§         член Біржової ради;

§         член Дирекції;

§         корпоративний секретар;

§         особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

§         члени інших органів Біржі.

14.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Біржі.

14.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються  законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

14.5. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

14.6. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Біржової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Біржі.

14.7. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі за дорученням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради Біржі або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.

14.8. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).

14.9. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Дирекція Біржі забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Біржі.

14.10. Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі проводиться за її рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Біржової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі.

14.11. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Біржі, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. 

14.12. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.

14.13. При проведенні ревізії чи перевірки працівниками Біржі на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службових осіб.

14.14. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Біржі та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Біржовій раді Біржі.

14.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

14.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор)  готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

15. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БІРЖІ

15.1. Річна фінансова звітність Біржі підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

15.2. Посадові особи Біржі зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Біржі.

15.3. Незалежним аудитором не може бути:

§         афілійована особа Біржі;

§         афілійована особа посадової особи Біржі; 

§         особа, яка надає консультаційні послуги Біржі. 

15.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Біржі у його бухгалтерській звітності.

15.5. Аудиторська перевірка діяльності Біржі також має бути проведена на вимогу акціонера  (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі, в якому зазначається обсяг перевірки.

15.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

15.7. Біржа зобов'язана протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

15.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

15.9. У разі проведення аудиту Біржі за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Біржі, Дирекція Біржі на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язана надати завірені підписом Директора Біржі та печаткою Біржі копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

 

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається Біржовою  радою.

У разі неприйняття Біржової радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

16.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Біржової ради.

16.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Біржею у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Біржею протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

16.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Біржею правочину, вважається посадова особа органів Біржі; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Біржі, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

16.4.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

16.4.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Біржі (посадових осіб Біржі) або від особи, яка є стороною правочину;

16.4.3. внаслідок такого правочину придбаває майно;

16.4.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Біржі посадовими особами).

16.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Біржу про наявність у неї такої заінтересованості.

16.6. Дирекція Біржі зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Біржовій раді (у разі відсутності Біржової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

16.7.1. предмет правочину;

16.7.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

16.7.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

16.7.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

16.8. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Біржі, Біржова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

16.9. Біржова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Дирекції інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Біржею або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Біржової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Біржової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Біржова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

16.10. Біржова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

16.11. Положення цього розділу не застосовуються  у разі:

16.11.1. реалізації акціонерами переважного права відповідно до р.5 Статуту;

16.11.2. пропорційного викупу Біржею в акціонерів розміщених ним акцій;

16.11.3. приєднання до іншого товариства, яке є власником більш як 90 відсотків простих іменних акцій Біржі;

16.11.4.  виділу та припинення Біржі; 

16.10.5. надання посадовою особою органів Біржі або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Біржі, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Біржі позику.

 

17.      ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БІРЖІ

17.1.    Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в термін та в порядку, встановленому законодавством України.

17.2.    Зміни до цього Статуту набирають чинності для Біржі та його акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін, з моменту прийняття їх Загальними зборами акціонерів Біржі.

17.3.    Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

18.      ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ БІРЖІ

 

      18.1. Діяльність Біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість Членів Біржі стала менш ніж 20 (двадцять). Якщо протягом шести місяців прийняття нових Членів Біржі не відбулося, діяльність Біржі припиняється.

18.2. Біржа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, та  перетворення) або в результаті ліквідації.

18.3. Добровільне припинення Біржі здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Біржі визначаються чинним законодавством України.

18.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Біржі здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.5. У випадках, передбачених законом, поділ Біржі або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

18.6. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Біржі шляхом злиття або приєднання.

18.7. Біржа  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18.8. Акції Біржі в разі його припинення шляхом поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

18.9. Акції Біржі в разі його припинення шляхом злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

18.10. Акції Біржі в разі його припинення шляхом перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

18.11. При виділі акції Біржі конвертуються в акції цієї Біржі і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Біржі.

18.12. Не підлягають конвертації акції Біржі під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Біржі з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

18.13. В разі припинення Біржі шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, порядок конвертації акцій Біржі в акції новоствореного (новостворених) товариства (товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.14. Злиття, поділ або перетворення Біржі вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення  Біржі та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

18.15. Приєднання Біржі до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Біржі.

18.16. Виділ Біржі вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

18.17. Біржова рада (Наглядова рада) кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

18.18. Біржова рада повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).ProEmitent.INFO